ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φ21/478/18.3.1997 ΦΕΚ 252/τ. Β/1.4.1997

Απόφαση
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 861/1979 (Α2). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/51, όπως ισχύουν σήμερα. 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 1902/1990 (Α138). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2434/1996 (Α 188). 5. Τις υπ αριθ. 19 και 32 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ που λήφθηκαν κατά τις υπ αριθ. 3/23.1.97 και 4/30.1.97 συνεδριάσεις του αντίστοιχα. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (Α201) και Π.Δ. 213/92 (Α102). 7. Την υπ αριθ. 80078/4.10.1996 (ΦΕΚ β 924) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α154). 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Οικοδόμων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Φ21/2930/10.11.92 υπουργική απόφαση (Β686), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Οι ελάχιστες εισφορές που πρέπει να καταβληθούν, για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και των λειτουργικών παραρτημάτων τους, ανεξάρτητα αν γι αυτά έχει ή όχι εκδοθεί άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης αρμόδιας αρχής, είναι αυτές που αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ημερών εργασίας που υπολογίζονται, κατά τα κατωτέρω, για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισμού, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 αυτού. Ο αριθμός των ημερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ή της οικοδομικής εργασίας, με συντελεστές που αναγράφονται στους πίνακες 1, 2 και 3. Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται: α) Οι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας, για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συμβατικής κατασκευής και Ειδικών κτιρίων. β) Οι συντελεστές, με τους οποίους επιμερίζονται, οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας, στις ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις. Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την περαίωση των επιχρισμάτων του κτιρίου για τις τρεις πρώτες φάσεις και μετά την πλήρη αποπεράτωση για τις υπόλοιπες. Στον πίνακα 2 περιλαμβάνονται: Οι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης, έργων, των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων.

Στον πίνακα 3 περιλαμβάνονται: Οι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή της κάθε μονάδας (τετραγωνικό μέτρο, κυβικό μέτρο, μέτρο μήκους κλπ.), οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης). Οι συντελεστές του πίνακα 3 εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή με τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2.

Κατ εξαίρεση για κτίρια εφαπτόμενα σε ήδη υπάρχοντα και ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα ισχύουν τα εξής:

α) Κτίρια εφαπτόμενα σε ήδη υπάρχοντα: Μείωση των, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενων ημερών εργασίας κατά τις ημέρες που αντιστοιχούν στις οικοδομικές εργασίες που δε θα εκτελεσθούν στις εφαπτόμενες πλευρές. Οι μειούμενες ημέρες εργασίας υπολογίζονται με τον πίνακα 3.

β) Ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισμό από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Μείωση των, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενων ημερών εργασίας της φάσης εκσκαφών και οικοδομικού σκελετού του κτιρίου κατά τα 2/3. Κατά την εφαρμογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαμβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση ή τοπικά κατασκευαστικά έθιμα.

2. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Κανονισμού Ασφάλισης Οικοδόμων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την Φ21/2930/92 Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Προκειμένου περί των οικοδομικών και των τεχνικών εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισμού, ο κύριος του έργου, στην πρώτη περίπτωση και ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος, στη δεύτερη περίπτωση, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, πριν από την έναρξη των εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισμού, ο κύριος του έργου, στην πρώτη περίπτωση και ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος, στη δεύτερη περίπτωση, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, πριν από την έναρξη των εργασιών, ποσό εισφορών που αναλογεί στη δαπάνη του 1% των, κατά το προηγούμενο άρθρο καθοριζόμενων, ημερών εργασίας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η.) της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, προκαταβάλλεται εξολοκλήρου. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση άδειας, η ανωτέρω προκαταβολή εισφορών καταβάλλεται πριν από τη λήψη της άδειας".

3. Οι παράγραφοι 2 έως και 4 του άρθρου 40, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την υπ' αριθ. Φ21/2930/92 Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Εάν αντίστροφα, το κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενο ποσό ασφαλιστικών εισφορών, υπερβαίνει τις πράγματι οφειλόμενες εισφορές, συνεπεία μεταβολής του αρχικού σχεδίου ή διακοπής, ή αναστολής των εργασιών για μια τουλάχιστον διετία κατά πρόβλεψη ή εάν δεν λήφθηκαν υπόψη στοιχεία του έργου στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 38, οι τυχόν επιπλέον καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Επίσης μειώνονται οι κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενες υποχρεωτικά καταβλητέες εισφορές, συνεπεία αποδεδειγμένης προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του, εφόσον είναι οικοδόμοι και απασχολούνται σε εργασίες πρώτης μόνο κατοικίας, η οποία ανεγείρεται μετά από άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης δημόσιας αρχής και η επιφάνειά της είναι έως 150 τ.μ.

Η προσωπική απασχόληση του οικοδόμου λαμβάνεται υπόψη για μεν την ειδικότητα του τεχνίτη, εφόσον αποδεδειγμένα έχει ασφαλιστεί, οποτεδήποτε, με τις διατάξεις του ίδιου κεφαλαίου για 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

Η μείωση των εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του, δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατά φάση, το 30% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόμενων ως υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών.

Ειδικά προκειμένου για εργασίες επαναχρωματισμών και μόνο γι' αυτές, αφενός δεν είναι απαραίτητη η ιδιότητα του οικοδόμου, αφετέρου δεν τίθεται περιορισμός συμμετοχής της προσωπικής απασχόλησης για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Για τη μείωση του ποσού των εισφορών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται η προσωπική απασχόληση του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθμού συγγενών του να γνωστοποιείται στην υπηρεσία του Ιδρύματος πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

Δεν λαμβάνεται υπόψη κάθε εκ των υστέρων γνωστοποίηση προσωπικής απασχόλησης στην Υπηρεσία του Ιδρύματος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσό των εισφορών που επιστρέφεται, υπολογίζεται ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφ. α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος.

3. Προκειμένου για έργα που ανήκουν στο Δημόσιο, εφόσον προκύψει ότι το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 39, υπολείπεται από τις υπολογιζόμενες ως καταβληθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 38 και την παρ. 2 του παρόντος εισφορές, δεν συντρέχει δε λόγος μείωσης του ποσού της εισφοράς για λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται ο εργολάβος ή ο ανάδοχος του Δημοσίου να καταβάλει εξολοκλήρου την επιπλέον διαφορά ασφαλιστικών εισφορών που προέκυψε, εντός 30 ημερών, από τη γνωστοποίηση σ' αυτόν από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος της σχετικής οφειλής.

4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:

α) Για έργα ή εργασίες που θα απογραφούν από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσιεύσεως της παρούσας και μετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ' αυτά μέχρι την ημερομηνία αυτή.

β) Για έργα ή εργασίες του Πίνακα 2 και της ειδικής κατηγορίας κτιρίων α/α/ 3 του Πίνακα 1, που εκτελέσθηκαν πριν από την 1.1.93 και μετά.

γ) Ειδικά για έργα ή εργασίες των Πινάκων 1 και 3, που έχουν απογραφεί και έχει γίνει έναρξη εργασιών με βάση τις διατάξεις της Φ21/2930/10/11/1992 απόφασης, πλην της κατηγορίας "ειδικών κτιρίων" α/α3 του πίνακα 1, ισχύουν οι διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης.

Κατ' εξαίρεση, ο έλεγχος των κατ' ελάχιστον καταβλητέων εισφορών για τα παραπάνω έργα ή εργασίες γίνεται ανακεφαλαιωτικά μετά τις τρεις πρώτες φάσεις, καθώς και στο τέλος των υπολοίπων τριών φάσεων, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί η καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των αντίστοιχων φάσεων".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΙΚΑ - Υ.Α. 18/3/97
©  2001-2010 insoft.gr