ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Eγκ. 57/90
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.                                                                                       Αθήνα 5-10-90
Αριθ. πρωτ. οικοθεν                                                                                           71672

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με το Π.Δ.515/89 και την 81304/6083/89 Υπουργ. απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 58286/4546/90.

1) Η εκάστοτε ισχύουσα τιμή του συντελεστή λ εφαρμόζεται από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Πολ. γραφείο η αλλαγή του.

2) Η ελάχιστη αμοιβή 5000 x λ αφορά το σύνολο των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων για το ίδιο έργο. Σε αυτή δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος που υπολογίζεται ανεξάρτητα και σύμφωνα με την εγκύκλιο 8/90 και δεν ισχύει για αυτήν το ελάχιστο όριο 5000 x λ . Η ελαχίστη αμοιβή 5000 x λ κατανέμεται στις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις ανάλογα με τις κατ' αρχήν αμοιβές των οποίων το άθροισμα προέκυψε μικρότερο των 5000 x λ. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν το σύνολο των εργασιών το αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι.

3) α) Η αμοιβή σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος υπολογίζεται για τις αμοιβές των εργασιών που πράγματι εκτελέστηκαν π.χ. Αν η αποτύπωση του οικοπέδου ή γηπέδου δεν έγινε ταχυμετρικά δεν θα προστίθεται αντίστοιχο ποσοστό. Αν δεν είναι απαραίτητη από άλλες διατάξεις η αποτύπωση ομόρων οικοπέδων δεν θα υπολογίζεται η αντίστοιχη αμοιβή κλπ.

β) Η προκαταβολή φόρων εισοδήματος επί των αμοιβών σύνταξης τοπογραφικού είναι 4% και όχι 10% που ισχύει για τις άλλες κατηγορίες αμοιβών μελετών και επιβλέψεων (άρθρο 44 παραγρ. 4α του τρίτου μέρους του ΝΔ/τος 3323/55)

4) Στις περιπτώσεις ενημέρωσης φακέλου σύμφωνα με το Π.Δ.3/8-9-83, δεν απαιτείται αμοιβή μηχανικού.

5) α) Σε περιπτώσεις αδειών που έχουν χορηγηθεί με τις προϊσχύουσες του Π.Δ. 515/89 διατάξεις και αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους με αύξηση όμως της επιφάνειας του κτιρίου , τότε η επιπλέον αυτή επιφάνεια θα προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της αναθεώρησης διατάξεις.

β) Για τις άδειες που αναθεωρούνται λόγω αύξησης του ύψους, τότε γίνεται αναγωγή του πρόσθετου όγκου σε επιφάνεια (δηλαδή ο επιπλέον όγκος διαιρείται με το ολικό ύψος του ορόφου)

γ) Αναθεώρηση για τη αλλαγή χρήσης χωρίς αλλαγή μελέτης (δηλαδή από αποθήκη σε κατάστημα κλπ) εφ όσον προκύπτει διαφορά του προϋπολογισμού ή αμοιβής μελέτης θα υπολογιστεί στη διαφορά προϋπολογισμού συν 15% για τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής μελέτης (αρθ. 89 Π.Δ. 696/74) και χωρίς το β2 και β3.

δ) Επίσης για την ανωτέρω αναθεώρηση οι κρατήσεις υπολογίζονται στη διαφορά του προϋπολογισμού συν τον προϋπολογισμό που θα προκύψει από πρόσθετες εργασίες (W.C.-προσθήκες κλπ) Όσο για την επίβλεψη αυτή υπολογίζεται επί των εργασιών που εκτελούνται.

6) Όταν σε υπάρχον κτίριο ο ελεύθερος υπόστυλος χώρος του ισογείου (PILOTIS) μετατρέπεται στο σύνολο του ή κατά τμήμα του σε κλειστό χώρο οποιασδήποτε χρήσης ο προϋπολογισμός του χώρου αυτού υπολογίζεται με την τιμή μονάδας επιφανείας για την συγκεκριμένη χρήση και αφαιρείται από αυτόν η δαπάνη τού ήδη κατασκευασμένου φέροντα οργανισμού. Δεδομένου ότι η δαπάνη τού φέροντος οργανισμού λαμβάνεται ίση με το 30% του ολικού προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για τον υπολογισμό εισφορών στο υπ' όψιν έργο είναι ίσος με το 70% του ολικού.

7) α) Στις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης όταν απαιτούνται πρόσθετα φέροντα στοιχεία που κατασκευάζονται εκτός του χώρου του οποίου αντικαθίσταται η στέγη (υποστυλώματα - δοκοί - πέδιλα - φέροντες τοίχοι κλπ) τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται με αναλυτικό τιμολόγιο και το άθροισμα της προκύπτουσας δαπάνης προστίθεται στον συμβατικό προϋπολογισμό.

β) Διευκρινίζεται ότι και οι περιπτώσεις κατασκευής πρόσθετης στέγης χωρίς αποξήλωση της υπάρχουσας οροφής εμπίπτουν στην κατηγορία της αντικατάστασης στέγης δηλαδή έχουν συντελεστή 0,30.

γ) Για τον υπολογισμό των αμοιβών στην αντικατάσταση στέγης υπενθυμίζεται ότι ο ολικός προϋπολογισμός (συμβατικός συν πιθανός αναλυτικός) λαμβάνεται στο σύνολο του και για την αμοιβή της στατικής μελέτης και των αντιστοίχων επιβλέψεων.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η προσαύξηση του άρθρου 88 του Π.Δ.696/74 για τις προσθήκες.

8) Τα κτίρια αποθηκών όλων των άλλων χρήσεων, εκτός των γεωργοκτηνοτροφικών και των ιχθυοτροφείων (συντελεστής 0,50) έχουν συντελεστή 0,65.

9) Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά της παρ. 9 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 81304/6083/6-12-89 του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. για τον καθορισμό του προϋπολογισμού των εγκαταστάσεων και της θερμομόνωσης του κτιρίου υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις.

Για παράδειγμα αν απαιτείται ενεργ. πυροπροστασία μόνο στο λεβητοστάσιο του κτιρίου θα εφαρμόζεται ο συντελεστής 4% επί του προϋπολογισμού του λεβητοστάσιου και όχι του συνόλου, του έργου. Επίσης για την θερμομόνωση θα εφαρμόζεται ο συντελεστής 5% στον προϋπολογισμό των χώρων που θερμομονώνονται σύμφωνα με την μελέτη χωρίς συνυπολογισμό του προϋπολογισμού των υπογείων της PILOTIS κλπ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις.

10) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας διευκρινίζεται ότι ο χρονικός προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός του έργου συντάσσονται μία μόνο φορά για το σύνολο του έργου.

Οι αντίστοιχες αμοιβές υπολογίζονται με εφαρμογή του ολικού προϋπολογισμού του έργου δηλ. για τον υπολογισμό των συντελεστών Β2 και Β3 λαμβάνονται αντίστοιχα 0.1Σ και Σ. όπου Σ ο ολικός προϋπολογισμός του έργου. Κατά συνέπεια δεν θα υπολογίζεται αμοιβή χρονικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού (Β2 και Β3) στις ειδικές εργασίες όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 81304/6083/6-12-89.

11) Οι αναλυτικές τιμές του τιμολογίου που συνοδεύουν την με αριθ.8/90 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 17854/90 αποτελούν τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Για τις εργασίες που δεν καλύπτονται από το τιμολόγιο εφαρμόζονται οι τιμές (ΑΤΟΕ - ΑΤΗΕ).

12) Για τις μελέτες των οικοδομικών αδειών που υποβλήθηκαν πριν τις 6-12-89 καθώς και γι' αυτές που υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις του αριθ.54 του Π.Δ. 515/89 η αμοιβή της επίβλεψης θα υπολογισθεί με το νομικό καθεστώς της αμοιβής της μελέτης.

13) α) Η σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών ιδιωτικών έργων στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικ. αδειών.

β) Ως επιφάνεια διαμορφωμένου ακάλυπτου χώρου λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση (εντός σχεδίου, ή οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, ή εκτός σχεδίου) κατ' αρχήν η πραγματική συνολική επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου. Είναι δυνατόν όμως να ληφθεί σαν επιφάνεια διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου έκταση ίση με την επιτρεπόμενη κάλυψη του οικοπέδου ή γηπέδου σε περίπτωση που ο ακάλυπτος χώρος είναι μεγαλύτερος της επιτρεπόμενης κάλυψης.

γ) Η τιμή της μονάδας της επιφανείας διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου είναι ίση με

             Σ.Π
0.05 x ----------- όπου Σ.Π. ο ολικός προϋπολογισμός του κτιρίου και Σ.Ε το άθροισμα
             Σ.Ε

όλων των επιφανειών από τις οποίες προέκυψε ο προϋπολογισμός Σ.Π. (Παράρτημα της εγκυκλίου 8/90 παραγρ. 25).

δ) Για τον υπολογισμό των εισφορών (ΚΗ, ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ, κλπ) λαμβάνεται το άθροισμα των προϋπολογισμών του κτιρίου (ή των κτιρίων) και της διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου.

14) Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού καταστημάτων και γραφείων εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση 81304/6083/6-12-89 χωρίς συσχετισμό με τους προϊσχύοντες προϋπολογισμούς (Το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. Γ του 2ου κεφαλαίου στο τέλος της εγκυκλίου 8/90 καταργείται).

15) α) Άδεια οικοδομής που έχει χορηγηθεί με μειωμένο συντελεστή επιρροής επιφάνειας και έχει περατωθεί το έργο και κατόπιν ζητείται προσθήκη καταστήματος ή διαμέρισμα μεγαλύτερο των 120 μ2 τότε ο υπολογισμός της δαπάνης θα γίνεται στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκει μόνο η επιφάνεια της προσθήκης.

β) Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής 0,60 εφαρμόζεται αποκλειστικώς και μόνο στις περιπτώσεις νέων κτιρίων μίας ή δύο κατοικιών μεγίστης επιφανείας εκάστης κατοικίας (χωρίς το κλιμακοστάσιο) μέχρι 120 μ2. Ο ίδιος μειωμένος συντελεστής 0,60 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μίας ακόμη κατοικίας μεγίστης επιφανείας 120 μ2 σε κτίρια του προηγούμενου εδαφίου των

οποίων η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί πριν από την 6-10-89.

γ) Προσθήκη μίας κατοικίας με επιφάνεια μικρότερη των 120 μ2 δεν εμπίπτει στις διατάξεις του μειωμένου συντελεστή του άρθρου 1. παρ. 2 της υπ. 81304/6083/89 Υπουργικής απόφασης όταν το υπάρχον είναι κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός κατοικίας (κάτω των 120 μ2).

16) Καταργούνται τα εδάφια α (ο πίνακας των κουφωμάτων) και ε (σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων) της παρ. Δ.3 του Κεφαλ. Γ2 (προδιαγραφές σύνταξης Αρχιτεκτονικών μελετών) της εγκυκλ. 98/82070/22-12-89.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

Εγκ. 57/90
©  2001-2010 insoft.gr