ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εγκ. 8/90
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Aθήνα 12 - 2 - 1990
Αριθμ.πρωτ. Οίκοθεν 17854

ΘΕΜΑ: "Παροχή οδηγιών σχετικά με το Π.Δ. 515/89 και της 81304/89 απόφασης (ΦΕΚ 886Β)".Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται αναφορικά με την εφαρμογή του Π.Δ.515/89 (ΦΕΚ 219Α) "περί αμοιβών των μηχανικών" καθώς και της 81304/89 απόφασης (ΦΕΚ 886Β) "περί τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων", διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ 81304/8083/6.12.1989 (ΦΕΚ 886 Β/7.12.1989).

Ο προϋπολογισμός όλων των έργων, για την έκδοση οικοδομικών αδειών εξάγεται:

Α. Βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, που συντάσσεται με αναλυτική προμέτρηση και τιμές μονάδος εργασιών του συμβατικού αναλυτικού τιμολογίου που ως παράρτημα συνοδεύει την παρούσα, είτε με τιμές αναλυτικού τιμολογίου (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κλπ).

Β. Ειδικά για τα οικοδομικά έργα, τα οποία αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση, ο προϋπολογισμός για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εάν δεν έχει συνταχθεί αναλυτικά, εξάγεται σύμφωνα με τις τιμές μονάδος επιφανείας (Μ2) που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

Ι. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

1. Η τιμή μονάδας επιφανείας είναι:

        (ΕΤΑ) x (ΣΕ) x (ΣΖ)

όπου:
(ΕΤΑ) = Η ενιαία τιμή αφετηρίας για όλη τη χώρα, της παρ.3 του άρθρου 4 της Απόφασης (15.000 δρχ/m2 για τη χρονική περίοδο από 6.12.1989 έως 31.1.1991).

(ΣΕ) = Ο συντελεστής επιφανείας της περιπτώσεως α της παρ.2 του άρθρου 1 της Απόφασης, ήτοι:

    α1                   επιφάνεια     40   :   1.05
    α2       40 m2   <   επιφάνεια   150   :   1.00
    α3      150 m2   <   επιφάνεια   200   :   1.05
    α4      200 m2   <   επιφάνεια   300   :   1.10
    α5      300 m2   <   επιφάνεια           :   1.15

(ΣΖ) = Ο συντελεστής ζώνης της περιπτώσεως β της παρ.2 του άρθρου 1 της Απόφασης, ήτοι:

    β1                   (ΤΖ)      1.20 (ΤΑ) :   =   0.75
    β2    1.20 (ΤΑ)  <   (ΤΖ)      1.60 (ΤΑ) :   =   0.90
    β3    1.60 (ΤΑ)  <   (ΤΖ)      2.00 (ΤΑ) :   =   1.00
    β4    2.00 (ΤΑ)  <   (ΤΖ)                 :   =   1.10

όπου (ΤΖ) είναι η τιμή εκκίνησης ζώνης του ακινήτου, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, και (ΤΑ) η τιμή αφετηρίας κατά περιφερειακό διαμέρισμα, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της Απόφασης (δηλ. για τη χρονική περίοδο από 6.12.89 έως 31.1.91 οι τιμές της παρ.1 του άρθρου 3 διαιρούνται δια 0.60).

Ο Προϋπολογισμός Π προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας Ε της κατοικίας επί την τιμή μονάδος επιφάνειας, ήτοι:

        Π = Ε x [ (ΕΤΑ) x (ΣΕ) x (ΣΖ) ]

2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της α περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης, ως συντελεστής επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος όρος των συντελεστών επιφάνειας των κατοικιών του κτιρίου.

3. Ο Προϋπολογισμός Π των υπογείων βοηθητικών χώρων, των ελευθέρων χώρων PILOTIS και των ημιυπαίθριων χώρων των κτιρίων, είναι:

        Π = Ε x [ 0.50 x (ΕΤΑ) ]

όπου:
Ε = η επιφάνεια του αντίστοιχου χώρου
(ΕΤΑ) = η ενιαία τιμή αφετηρίας του άρθρου 4 της Απόφασης.

4. Υπενθυμίζεται ότι για κτίρια αποκλειστικά μιας ή το πολύ δύο κατοικιών ή προσθήκης μιας ανεξάρτητης κατοικίας σ' αυτά, με επιφάνεια κάθε μιας απ' αυτές μικρότερη από 120 m2, ο προϋπολογισμός (όπως περιγράφτηκε στη παρ. Β11) είναι:

        Π = Ε [ x (ΕΤΑ) x 0.60 x (ΣΖ) ]

Στις περιπτώσεις αυτές, ο προϋπολογισμός Π των υπογείων βοηθητικών χώρων, των ελευθέρων χώρων PILOTIS και των ημιυπαίθριων χώρων των κτιρίων αυτών είναι, το μισό της αντίστοιχης τιμής μονάδας ήτοι:

        Π = Ε x 0.50 x [ (ΕΤΑ) x 0.60 x (ΣΖ) ]

Η διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 1 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που υπάρχει σύσταση οριζόντιας (κάθετης) ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.Δ. 1024/71, για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες, όταν στο ίδιο οικόπεδο κατασκευάζονται με ανεξάρτητη λειτουργία κτίρια μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών.ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

O προϋπολογισμός Π των καταστημάτων είναι:

        Π = Ε x [ (ΕΤΑ) x (ΣΖ) x 0.75 ]

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με άρθρο 82 (παρ. 1, εδ. δ) του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89, τα εμπορικά κέντρα (υπεραγορές) αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία έργων και δεν υπάγονται στην κατηγορία "Καταστήματα".

Ο προϋπολογισμός των εμπορικών κέντρων υπολογίζεται αναλυτικά.ΙΙΙ. ΓΡΑΦΕΙΑ

Ο προϋπολογισμός Σ των γραφείων είναι:

        Π = Ε x [(ΕΤΑ) x (ΣΖ) x 0.90]IV. ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ο προϋπολογισμός Π των ειδικών κτιρίων των ειδικών χώρων τα οποία αναφέρονται στην παρ.5 του άρθρου 1 της Απόφασης, είναι:

        Π = Ε x [(ΕΤΑ) x (ΕΣ)]

όπου: Ε η επιφάνεια του ειδικού κτιρίου ή του ειδικού χώρου κατά περίπτωση.
         (ΕΤΑ) η ενιαία τιμή αφετηρίας.
         (ΕΣ) ο ειδικός συντελεστής του αντίστοιχου κτιρίου ή χώρου, σύμφωνα με την παρ.5.

V. Ο προϋπολογισμός κτιρίων με χώρους διαφορετικών χρήσεων είναι το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των χώρων του.

Οι τιμή μονάδος επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων (είσοδος, διάδρομοι, κλιμακοστάσια κλπ.) ενός κτιρίου με διαφορετικές χρήσεις λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις εφαρμοζόμενες για τις χρήσεις αυτές. (Εγκ.21/92)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 696/74, ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 515/89.

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Η αμοιβή Α κάθε μιας από τις συντασσόμενες μελέτες ενός κτιριακού έργου προκύπτει από τον τύπο:

              β1                 β2                           β3
    Α = ( --------- x Σ ) + ( -------- x 0.1 x Σ ) + [ ( ---------- x Σ ) x 0.1 ]
             100                100                          100

όπου:
Σ : ο προϋπολογισμός της αντίστοιχης μελέτης
β1, β2, β3 : συντελεστές που υπολογίζονται με βάση τον γενικό τύπο:

                           μ
    β = Κ + --------------------------
                      --------------
                 3  /      Σ
               \   /   -----------
                \ /   1000 x λ
                                  v

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για τον υπολογισμό των αμοιβών μελετών ιδιωτικών έργων, για την έκδοση οικοδομικής άδειας, οι συντελεστές λ και λ' της παρ.2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνονται ίσοι και άρα λ'/λ = 1

Ειδικότερα εφαρμόζονται:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή β1:
(άρθρο 83 παρ.1 του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

στα έργα κατηγορίας Ι       Κ = 0.80     μ = 29.00
στα έργα κατηγορίας ΙΙ      Κ = 1.00     μ = 36.00
στα έργα κατηγορίας ΙΙΙ     Κ = 1.80     μ = 48.00
στα έργα κατηγορίας IV      Κ = 2.40     μ = 43.00
στα έργα κατηγορίας V       Κ = 2.90     μ = 63.00

2. Για τον υπολογισμό του συντελεστή β2:
(ποσοστό αμοιβής υπολογισμού χρονικών απαιτήσεων άρθρο 53 του Π.Δ.515/89)

              Κ = 2.30      μ = 45.00

3. Για τον υπολογισμό του συντελεστή β3:
(ποσοστό αμοιβής σύνταξης τεχνικής περιγραφής και προϋπολογισμού άρθρο 100 Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)

              Κ = 0.5         μ = 10.00

4. Σ: ο ολικός προϋπολογισμός του έργου όπως προκύπτει σύμφωνα με την ανάπτυξη του 1ου κεφαλαίου, ειδικά για τον υπολογισμό του β2 αντί Σ λαμβάνονται 0.1 Σ.

5. λ: ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ.2 του Π.Δ. 696/74 στη χρονική περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης για την έκδοση οικοδομικής άδειας, λαμβάνεται ο χρόνος υποβολής του φακέλλου σε αρμόδια υπηρεσία.(Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1989 λ = 18).

6. Στις περιπτώσεις προσθηκών, επεκτάσεων ή επισκευών σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, ο συντελεστής β1 πολλαπλασιάζεται επί 1,3.
Στις περιπτώσεις διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένου κτιριακού έργου ο συντελεστής β1 πολλαπλασιάζεται επί 1,5 (άρθρο 85 Π.Δ.696/74).

7. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και σε κάθε άλλη σχετική, η αμοιβή αποτύπωσης υπάρχοντος κτιρίου, που δεν είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπ'όψη κτίριο, θεωρούμενο ως νέο, ήτοι:

             β1
        (--------- x Σ) x 0.2625
            100

(0.75 Χ 0.35 = 0.2625) (άρθρο 88, παρ.2 Π.Δ. 696/74).

8. Στην περίπτωση μελέτης κτιρίου που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του μελετητή και απέχει πλέον των 40 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης αυτής, η αμοιβή προσαυξάνεται κατά:

                                       β1
        (2000 x λ) + 0.05 (----------- x Σ)
                                      100

(Αρθρο 85 παρ.1 Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή β1:

Στα έργα κατηγορίας Ι         Κ = 2.00       μ = 26.00
Στα έργα κατηγορίας ΙΙ        Κ = 2.40       μ = 28.00
Στα έργα κατηγορίας ΙΙΙ       Κ = 3.00      μ = 37.00
Στα έργα κατηγορίας ΙV        Κ = 3.70       μ = 35.00

(Αρθρο 83 παρ.1β Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)

Σε περιπτώσεις έργων που απαιτούν υπολογισμούς σε δυναμικές ενέργειες, ο συντελεστής β1 πολλαπλασιάζεται επί 1,8. Στις ίδιες περιπτώσεις για έργα κατηγορίας Ι και ΙΙ εφαρμόζονται οι συντελεστές Κ και μ της κατηγορίας ΙΙΙ.
(Αρθρο 83 παρ.7 Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει σε συνδυασμό με το Π.Δ. 452/87 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 696/74)

2. Για τον υπολογισμό του συντελεστή β2:
(ποσοστό αμοιβής υπολογισμού χρονικών απαιτήσεων)

                      Κ = 2.30         μ = 45

(Αρθρο 53 Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)

3. Για τον υπολογισμό του συντελεστή β3:
(ποσοστό αμοιβής σύνταξης τεχνικής περιγραφής και προϋπολογισμού)

                      Κ = 0.5          μ = 10.0

(Άρθρο 100 Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)

4. Σ = o προϋπολογισμός των έργων της φέρουσας κατασκευής, αν ο προϋπολογισμός του έργου γίνεται με αναλυτική προμέτρηση και τιμές μονάδας εργασιών του αναλυτικού τιμολογίου, είτε ποσοστό 30% του ολικού προϋπολογισμού του έργου, αν αυτός εξάγεται σύμφωνα με τις τιμές μονάδας επιφάνειας που προκύπτουν από την εφαρμογή της Απόφασης.(81304/6083 απόφαση παρ.9α)
Ειδικά για τον υπολογισμό του β2 αντί του προϋπολογισμού Σ της φέρουσας κατασκευής λαμβάνεται το ένα δέκατο αυτού ήτοι 0.1 Χ Σ. (Άρθρο 53 του Π.Δ. 515/89)

5. λ = o συντελεστής του άρθρου 4 παρ.2 του Π.Δ. 696/74 στη χρονική περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.

6. Στις περιπτώσεις προσθηκών, επεκτάσεων ή επισκευών σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, ο συντελεστής β1 πολλαπλασιάζεται επί 1,3. Στις περιπτώσεις διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένου κτιριακού έργου, ο συντελεστής β1 πολλαπλασιάζεται επί 1,5.(Άρθρο 88 Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)

7. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και σε κάθε άλλη σχετική, η αμοιβή αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού του υπάρχοντος κτιρίου που δεν είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπ'όψη κτίριο, θεωρούμενο ως νέο, ήτοι:

             β1
        (--------- x Σ ) x 0.1875            (0.75 x 0.25 = 0.1875)
            100

8. Στη περίπτωση μελέτης κτιρίου που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του μελετητή και απέχει πλέον των 40 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης αυτής, η αμοιβή προσαυξάνεται κατά:

                               β1
        (2000 x λ ) + 0.05 (-------- x Σ )
                              100

(Αρθρο 85 Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι αμοιβές υπολογίζονται με την ίδια μέθοδο που περιγράφτηκε πιο πάνω για τον υπολογισμό των αμοιβών της Αρχιτεκτονικής μελέτης και της μελέτης Φέρουσας κατασκευής.

2. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συντελεστή β1

    στις μελέτες κατηγορίας ΙΙ λαμβάνονται            Κ = 2.00     μ = 35.00
    για τις μελέτες κατηγορίας ΙΙΙ λαμβάνονται        Κ = 2.30     μ = 45.00
    και για τις μελέτες κατηγορίας IV λαμβάνονται     Κ = 2.50     μ = 45.00

(Αρθρο 42 Π.Δ. 515/89)

3. Στις μελέτες παθητικής πυροπροστασίας οι συντελεστές β2 και β3 λαμβάνονται ίσοι με μηδέν.

4. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά με τα οποία καθορίζεται ο προϋπολογισμός των μελετών εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης για εκτός έδρας του μελετητή εκπόνησης περισσοτέρων της μιας μελετών του ίδιου έργου λαμβάνεται εφ'άπαξ το ποσό 2000 Χ λ και ως αμοιβή Α για τον υπολογισμό του 0.05 Α λαμβάνεται το άθροισμα των αμοιβών των μελετών που αυτός εκπονεί.Β. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

1. Η αμοιβή επίβλεψης κτιριακών έργων για κάθε κατηγορία εργασιών (Αρχιτεκτονικών, φέρουσας κατασκευής, θερμομόνωσης, εγκαταστάσεων) προκύπτει από τον τύπο:

            β1                                β2
Α = (------------- x Σ ) x 1.4 + (-------------- x 0.1 x Σ )
          100                               100

όπου Σ η κατά περίπτωση πραγματοποιηθείσα δαπάνη.
β1 και β2 συντελεστές που υπολογίζονται με βάση τον γενικό τύπο:


                          μ
β = κ + --------------------------
                --------------
             3 /      Σ
          \   /    -----------
           \ /     1000 x λ
            V

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται στο χρόνο πληρωμής της αμοιβής.

2. Ειδικώτερα εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του συντελεστή β1

Στα έργα κατηγορίας Ι                 Κ = 1.10         μ = 20.00
Στα έργα κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ        Κ = 1.30         μ = 25.00
Στα έργα κατηγορίας ΙV                Κ = 2.00         μ = 28.00
Στα έργα κατηγορίας V                 Κ = 1.50         μ = 38.00

(Αρθρο 92 Π.Δ. 696/74)
για τον υπολογισμό του συντελεστή β2

           Κ = 2.30       μ = 45     και       0.1 x Σ αντί Σ

3. Το άρθρο 95 του Π.Δ. 696/74 για τις περιπτώσεις αυξομείωσης της αμοιβής επίβλεψης (εκτός έδρας κ.λ.π.) παραμένει ως είχε:

4. Επισημαίνονται οι αλλαγές στις κατηγορίες των μελετών των παρ.2, 3 και 4 του άρθρου 82 του Π.Δ. 696/74, ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 41 του Π.Δ. 515/89.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Π.Δ. 696/74 η αμοιβή επίβλεψης ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσης δαπάνης του έργου. Συνεπώς ο υπολογισμός της γίνεται επί της δαπάνης του έργου που προκύπτει σύμφωνα με τις τιμές μονάδας επιφανείας, ή του αναλυτικού τιμολογίου κατά περίπτωση, που ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής της αμοιβής.

Γ. Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/74.

"Προκειμένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης αυτού, ή εκτελέσεως άλλης εργασίας μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των 5000 δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε με το συντελεστή της παρ.2 του άρθρου 4. Σε περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται από περισσότερους του ενός μελετητές ή επιβλέποντες μηχανικούς, η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται σ'αυτούς κατά την αναλογία της αμοιβής μελέτης ή επίβλεψης εκάστου".

(Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή των τιμών μονάδας επιφάνειας των κτιρίων, όπως διαμορφώνονται με την υπόψη απόφαση, δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να προκύπτει προϋπολογισμός έργου μικρότερος εκείνου που θα προέκυπτε πριν από την 5η Δεκεμβρίου 1989, έτσι ώστε να μην επέρχεται μείωση των εσόδων των δικαιούχων φορέων (π.χ. κατάστημα μεγάλου ύψους, επαύλεις κλπ).) ΰ(Καταργήθηκε)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. ΓΗΠΕΔΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Εργασία                 Αρθρο                 Μονάδα                  Τιμή                      
                        Διατάγματος           Μέτρησης                Μονάδας
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Αποτύπωση και        Αρθρο 8               Στρέμμα                 Δρχ.
Κτηματογράφηση          Π.Δ. 696/74                                   412 x λ
με υψόμετρα και
Αρθρο 10
Π.Δ. 515/89
---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Πολυγωνομετρία       Αρθρο 6 παρ.α         Σημείο                  Δρχ
Π.Δ. 696/74                                                           260 x λ
---------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
α) Για την επιμέτρηση της εργασίας 1 επιμετράται η επιφάνεια του γηπέδου.
β) Τα πολυγωνομετρικά σημεία λαμβάνονται ένα ανά δύο στρέμματα, με ελάχιστο αριθμό ένα.
γ) Κλίμακες σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι 1:500 ή 1:200.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι ιδιαίτερες συνθήκες απαιτούν πρόσθετες τοπογραφικές εργασίες (π.χ. χωροσταθμήσεις, εφαρμογές διανομών οικοπέδων κλπ) οι εργασίες αμοίβονται
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. OIKΟΠΕΔΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

----------------------------------------------------------------------------------------------
                          Άρθρο                Μονάδα                       Τιμή
  Εργασία                 Διατάγματος          Μέτρησης       Κλίμακα       Μονάδας
----------------------------------------------------------------------------------------------
Αποτύπωση και             Άρθρο 12             Στρέμμα         1:200        1617 x λ
Κτηματογράφηση            Π.Δ. 515/89
με υψόμετρα                                                    1:500        1265 x λ
----------------------------------------------------------------------------------------------
Αποτύπωση ομόρων          Άρθρο 8              Στρέμμα         1:200         879 x λ
οικοπέδων όταν            Π.Δ. 515/89
απαιτείται                                                     1:500         546 x λ
----------------------------------------------------------------------------------------------
Πολυγωνομετρία            Aρθρο 6              Σημείο                        390 x λ
Π.Δ. 696/74
----------------------------------------------------------------------------------------------
Εφαρμογή της              Αρθρο 18             Σημείο                        104 x λ
ρυμοτομικής               παρ. 3
γραμμής στο               Π.Δ. 696/74
πρόσωπο του
οικοπέδου στο
έδαφος
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
α) Για την επιμέτρηση των εργασιών 1 και 2 επιμετράται η επιφάνεια των αντίστοιχων οικοπέδων
β) Τα πολυγωνομετρικά σημεία λαμβάνονται ένα ανά στρέμμα με ελάχιστο αριθμό ένα.
γ) Επιμετρώνται τα σημεία που εφαρμόζονται στο έδαφος, με ελάχιστο αριθμό δύο
ανά πρόσωπο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιαίτερες συνθήκες απαιτούν πρόσθετες τοπογραφικές εργασίες (π.χ. χωροσταθμήσεις, εφαρμογές διανομών οικοπέδων κλπ) οι εργασίες αμοίβονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Π.Δ.696/74 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1. Αναθεώρηση για παράταση ισχύος με ολοκληρωμένο σκελετό χωρίς αλλαγή της μελέτης:
Δεν καταβάλλονται κρατήσεις ούτε αμοιβή μελετών.

2. Αναθεώρηση για παράταση ισχύος χωρίς ολοκλήρωση του σκελετού και χωρίς αλλαγή της μελέτης:
Καταβάλλονται οι κρατήσεις πάνω στον προϋπολογισμό του τμήματος που υπολείπεται η κατασκευή του σκελετού του, όπως ο προϋπολογισμός αυτός προκύπτει κατά τη χρονική περίοδο που γίνεται η αναθεώρηση. Οι κρατήσεις που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση της αρχικής άδειας και αντιστοιχούν στο Τμήμα αυτό συμψηφίζονται.
Δεν καταβάλλεται αμοιβή μελέτης.

3. Αναθεώρηση για τροποποίηση της μελέτης:
Η αμοιβή καταβάλλεται επί του προϋπολογισμού των εργασιών τροποποιήσεων.
Ο προϋπολογισμός υπολογίζεται είτε αναλυτικός είτε ποσοστιαία επί της συνολικής δαπάνης του κτιρίου - ισχύει πάντοτε - η ελάχιστη αμοιβή της παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει (5000 Χ λ). Το ποσοστό των τροποποιήσεων επί της ολικής δαπάνης καθορίζεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη.

Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων που δεν αυξάνουν το εμβαδόν, πλην όμως αυξάνουν τον όγκο του κτιρίου (π.χ. αύξηση ύψους), τότε γίνεται αναγωγή του πρόσθετου όγκου σε επιφάνεια, με διαίρεσή του δια του μικτού ύψους του χώρου.

Κρατήσεις καταβάλλονται επί της διαφοράς προϋπολογισμού όταν δημιουργείται τέτοια, λόγω αύξησης της επιφάνειας του κτιρίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ:

Οι Αμοιβές (μελετών και επιβλέψεων) και οι κρατήσεις υπολογίζονται πάνω στη διαφορά:

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
                                                                      ΜΕΙΟΝ
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δημιουργείται θετική διαφορά προϋπολογισμού ο μελετητής αμοίβεται με την αμοιβή αποτύπωσης.

Εάν παράλληλα γίνονται εργασίες διαρρύθμισης κλπ, υπολογίζονται αμοιβές και λοιπές κρατήσεις πάνω στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕΙΣ:
O Προϋπολογισμός υπολογίζεται είτε βάσει αναλυτικού τιμολογίου είτε με συμβατική τιμή μονάδος επιφάνειας του ακάλυπτου χώρου, στην οποία εμπεριέχεται, ανηγμένη, και η δαπάνη περιτοίχισης.
Η επιφάνεια που λαμβάνεται για εκτός σχεδίου γήπεδα είναι ίση με την επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης του κατασκευασμένου κτιρίου.
Υπολογίζονται ιδιαίτερες αμοιβές Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Επίβλεψης των εργασιών αυτών, πάνω στον προϋπολογισμό τους, με συντελεστές κατηγορίας V
Όταν η μελέτη διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου περιλαμβάνει ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ η δαπάνη τους υπολογίζεται ξεχωριστά με αναλυτικό τιμολόγιο, και λαμβάνεται κατά μέγιστο ίση με τη δαπάνη της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου.
Επί της δαπάνης αυτής υπολογίζεται ιδιαίτερη αμοιβή στατικής μελέτης και επίβλεψης των εργασιών.

2. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΛΗΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ):
Τιμολογούνται όπως οι υπόγειοι χώροι.

3. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ:
Τιμολογούνται οι οικοδομικές εργασίες και ο χώρος στον οποίο εντάσσονται με αναλυτικό τιμολόγιο.

4. ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ:
Δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα, όταν ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση τις τιμές μονάδας επιφάνειας.

5. ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ:
Όταν δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης δεν τιμολογούνται.

6. ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ:
Τιμολογούνται ως κοινόχρηστοι χώροι του κτιρίου.
7. ΒΟΘΡΟΙ:
Δεν υπολογίζονται ιδιαίτερα, όταν ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση τις τιμές μονάδας επιφάνειας.

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:
Τιμολογούνται με αναλυτικό τιμολόγιο οι οικοδομικές εργασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο:
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

1. Όταν απαιτείται για υπάρχοντα κτίσματα έλεγχος σε στατικά φορτία, η αμοιβή της εργασίας αυτής είναι 0.60 Α, όπου Α η αμοιβή της στατικής μελέτης του κτίσματος θεωρουμένου τούτου ως νέου.

2. Όταν απαιτείται για υπάρχοντα κτίσματα έλεγχος αντοχής σε δυναμικές φορτίσεις, η αμοιβή της εργασίας αυτής είναι 0.80 Α, όπου Α η αμοιβή της στατικής μελέτης του κτίσματος θεωρουμένου τούτου ως νέου. (Αρθρο 83 παρ.7 του Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει)

3. Όταν απαιτείται, ύστερα από τους παραπάνω ελέγχους, ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτίσματος η αμοιβή υπολογίζεται επί της δαπάνης του αντίστοιχου έργου, όπως αυτή εξάγεται βάσει αναλυτικού τιμολογίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο:
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Η αμοιβή κατεδάφισης ορίζεται 10% της δαπάνης του κατεδαφιζόμενου κτιρίου (με ελάχιστη 5000 x λ) λόγω επικινδύνου εργασίας και καταλογίζεται εξ ολοκλήρου ως επίβλεψη. Στις περιπτώσεις αυτές η κατάθεση της αμοιβής, πληρωμής ΦΕΜ και εισφοράς ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλονται πριν από την έκδοση της άδειας.
Κάθε προηγούμενη απόφαση, εγκύκλιος ή διαταγή με το περιεχόμενο του παρόντος καταργείται πλην της εγκυκλίου 33/88 που εξακολουθεί και ισχύει μόνο για τα διατηρητέα κτίρια.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ

Εγκ. 8/90
©  2001-2010 insoft.gr