ΑΠOΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ21/405
Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 38
του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ

O ΥΠOΥΡΓOΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 "Διαδικασία θεσπίσεως Κανονισμών" του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 189 Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137 Α).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/95 (ΦΕΚ 201 Α) και του Π.Δ. 213/92 (ΦΕΚ 102 Α).
4. Την με αριθμό 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".
5. Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ, όπως διαμορφώθηκε στις με αριθμό 1/10.1.2002 και 2/17.1.2002 συνεδριάσεις του.
6. Τις διατάξεις του αρ. 29Α του Ν. 1558/85, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α).
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με την αρ. Φ21/478/18.3.97 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 252 Β) και την παρ. 4 του άρ. 88 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1Α/5.1.1999) αντικαθίστανται ως εξής:

1. Oι ελάχιστες εισφορές που καταβάλλονται για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και των λειτουργικών παραρτημάτων τους, ανεξάρτητα αν γι' αυτά έχει εκδοθεί ή όχι άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης δημόσιας αρχής, είναι αυτές που αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ημερών που υπολογίζονται, σύμφωνα με τα παρακάτω για τις εργασίες που αναφέρονται στο α' εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμού, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 αυτού.
O αριθμός των ημερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ή της οικοδομικής εργασίας, με βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3.

Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται:
α) Oι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συμβατικής κατασκευής και "Ειδικών κτιρίων".
β) Oι συντελεστές, με τους οποίους επιμερίζονται οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας στις ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις. O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την περαίωση των επιχρισμάτων του κτιρίου για τις τρεις πρώτες φάσεις και μετά την πλήρη αποπεράτωση για τις υπόλοιπες.

Στον πίνακα 2 περιλαμβάνονται:
Oι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης έργων, των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις (συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων).
O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

Στον πίνακα 3 περιλαμβάνονται:
Oι συντελεστές, με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή της κάθε μονάδας (τετραγωνικό μέτρο, κυβικό μέτρο, μέτρο μήκους κ.λπ.) οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης).
Oι συντελεστές του πίνακα αυτού εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή με τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2.
O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών.

Κατ' εξαίρεση οι ανωτέρω κατ' ελάχιστον υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας για κτίρια του πίνακα 1 και εργασίες του πίνακα 3 μειώνονται στις περιπτώσεις:
α) Κτιρίων εφαπτόμενων σε ήδη υπάρχοντα. Η μείωση των ημερών εργασίας είναι ίση με τις ημέρες που αντιστοιχούν στις οικοδομικές εργασίες που δεν εκτελούνται στις εφαπτόμενες πλευρές. Oι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται με τον πίνακα 3.
β) Ισογείων κτιρίων κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μείωση των ημερών εργασίας στην περίπτωση αυτή είναι ίση με τα 2/3 των ημερών της φάσης "εκσκαφών και οικοδομικού σκελετού του κτιρίου".
γ) Εργασιών κατασκευής ξύλινων πατωμάτων, βιομηχανικών δαπέδων, εργασιών τοιχοποιίας με γυψοσανίδες και μαρμαρικών εργασιών. Oι μειούμενες ημέρες υπολογίζονται με τον πίνακα 3.
δ) Εργασιών κατασκευής μεταλλικών στεγών και ξύλινων αυτοφερόμενων. O αριθμός των μειούμενων ημερών εργασίας προκύπτει από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συντελεστή 0,15 επί την επιφάνεια (τ.μ.) της στέγης.

Προϋπόθεση για την μείωση των ημερών εργασίας στις περιπτώσεις γ' και δ' αποτελεί η απόδειξη της εκτέλεσης των εργασιών από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ με τις κοινές διατάξεις ή από πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και για την ιδιότητά του αυτή υπάγεται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.
Κατά την εφαρμογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαμβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση ή τοπικά κατασκευαστικά έθιμα.
ΙΚΑ - Υ.Α. 5/4/02
©  2001-2010 insoft.gr