ΑΡΘΡΟ 82 (Π.Δ. 696/74 ως τροποποιήθη με το Π.Δ. 515/89)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Έκαστη των εν άρθρω 80 αναφερόμενων επί μέρους μελετών κτιριακού έργου αναλόγως των απαιτήσεων, του αντικειμένου και της δυσχέρειας αυτού υπάγεται εις μίαν των κατά τας επόμενους παραγράφους κατηγοριών. Δι' έν και το αυτό έργον αι επί μέρους μελέται δύνανται να υπάγωνται εις διαφόρους κατηγορίας.

2. Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Οι κατηγορίες αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:

α) Κατηγορία Ι

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια μονόροφα με στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους, όπως αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες, μικρού μεγέθους σταύλοι, μεμονωμένα κτίρια χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών αυτοκινήτων.

β) Κατηγορία ΙΙ

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με απλή λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως βιομηχανικές και εμπορικές αποθήκες, δεξαμενές υπέργειες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια με απλή λειτουργική διάταξη.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

Aρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενα κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαμόρφωσης του όγκου τους, όπως κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, βιομηχανικά κτίρια, υδατόπυργοι, τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι και Β' τάξης, κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρήs κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

δ) Κατηγορία IV

Aρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίριο με σύνθετη λειτουργία και αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις, όπως κτίρια ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρα, εκκλησίες, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροσταθμοί, τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.

ε) Κατηγορία V

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο έργο ή τμήμα έργων των οποίων οι αυξημένες λειτουργικές, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις επιβάλλουν αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς την δαπάνη εκτέλεσης, όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και τοπίου (πλατειών, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισμό χώρων, εσωτερικές διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα σαν μνημεία, διατηρητέα ή παραδοσιακά.


3. Κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής.

Αι κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής κτιριακών έργων είναι αι ακόλουθοι:

α) Κατηγορία Ι

Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται απλών φερουσών κατασκευών απαιτουσών στοιχειώδεις μόνο υπολογισμούς ως μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου εκ τοιχοποιίας και οιασδήποτε φερούσης κατασκευής, δαπέδων και στεγών, ελαφραι ξύλιναι κατασκευαί, βοηθητικαί κατασκευαί εργοταξίου (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κλπ).

β) Κατηγορία ΙΙ

Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών απλούς υπολογισμούς αλλ' ακριβέστερους της προηγουμένης κατηγορίας, καθορισμόν και απεικόνισιν των φερόντων στοιχείων ως μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου μικτής κατασκευής εξ υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιϊών, δοκών και πλακών απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικώς εκ προτύπων ελασμάτων, απλαί μεταλλικαί στέγαι μέχρι ανοίγματος 10 μέτρων.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών πλήρη στατικό υπολογισμό απάντων των φερόντων στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημάτων, ως μελέται σκελετών εξ' οπλισμένου σκυροδέματος, υπολογιζομένων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων εξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών, τοίχων αντιστηρίξεως εξ' οπλισμένου σκυροδέματος, έργων αντιστηρίξεως γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών ιδιαζούσης μορφής, και εν γένει πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων μη εμπιπτόντων εις τας λοιπάς κατηγορίας.

δ) Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών, που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγούμενων κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένων ως φορέων στο χώρο, κελυφών, πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής, προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, ανηρτημένων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.


4. Κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων.

α) Κατηγορία Ι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διατάξεως μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων, ήτοι μελέτες συνιστάμεναι εξ ενιαίων μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι σύνολον μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισμών ή σχετικής επιλογής.

Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων:

 • Εξοπλισμός μαγειρείου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές αποφλοίωσης γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κλπ).
 • Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές ,στιπτικές μηχανές, στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κλπ).
 • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).
 • Καπνοσυλλέκτες.
 • Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.
 • Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, μηχανήματα ακτίνων, κλπ).
 • Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

β) Κατηγορία ΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεως:

 • Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κλπ).
 • Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.
 • Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες, θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού και ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κλπ).
 • Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως συνήθεις με τα των ειδών υγιεινής (δίκτυο αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κλπ).
 • Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλίες, πυροσβεστικές φωλέες, διάφορα εξαρτήματα κλπ.
 • Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.
 • Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κλπ).
 • Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής και αποθήκευσης αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές, εξαρτήματα παροχής, στόμια κλπ).
 • Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.
 • Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).
 • Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοιχτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα οικοδομών, περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι αποθηκεύσεων κλπ).
 • Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.
 • Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.
 • Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.
 • Διατάξεις αναζητήσεων προσώπων.
 • Διατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων.
 • Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.
 • Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως.
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).
 • Εγκαταστάσεις τηλεόρασης , ως εσωτερικά ανοιχτά η κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
 • Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων.
 • Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα , τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Έτσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

 • Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήματα, γειώσεις κλπ).
 • Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερμου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανομής του.
 • Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (πχ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί κλπ)
 • Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και βιομηχανιών.
 • Εγκαταστάσεις με μη συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς σκοπούς.
 • Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαγιάς με νερό ή διοξείδιο του άνθρακα.
 • Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.
 • Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων με ειδική προστασία.
 • Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

δ) Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά στην κατηγορία περιλαμβάνονται:

 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.
 • Λεβητοστάσιο παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του.


5. Εις περίπτωσιν αμφιβολίας περί της κατηγορίας εις ην υπάγεται το έργον αποφασίζει περί ταύτης, εάν μεν πρόκειται περί έργων του δημοσίου ή Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο οικείος φορεύς ή η εποπτεύουσα το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου αρχή, εάν δε πρόκειται περί ιδιωτικών έργων η αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

6. Πέραν της διακρίσεως των μελετών εις τας ανωτέρω κατηγορίας, αι μελέται των Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης εις:

 • α) Μελέτας έργων εκτελούμενων εξ υπαρχής.
 • β) Μελέτας επεκτάσεων υφιστάμενων έργων.
 • γ) Μελέτας μεταρρυθμίσεως ή αποκαταστάσεως, δημιουργούσας εις τον Μελετητήν ευθύνας συσαναλόγους προς την δαπάνην των προς εκτέλεσιν εργασιών.

Κατηγορίες Μελετών
©  2001-2010 insoft.gr