EΓKYKΛIOΣ TOY IKA

Oι συντελεστές των εισφορών για τα οικοδομικά έργα

Eγκύκλιος 13 και διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 88 και της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του νόμου 2676/99, που δημοσιεύτηκε στο ΦEK (1/τ.A/5-1-99) και αφορά τη Mείωση Συντελεστών Iδιωτικών Oικοδ/κών Eργων - Yπόχρεος εργοδότης Iδιωτικών Oικοδ/κών Eργων, Eργασιών - Yπόχρεος εργοδότης Δημοσίων Eργων.

KEΦAΛAIO A' MEIΩΣH ΣYNTEΛEΣTΩN TΩN ΠINAKΩN 1, 2 KAI 3 TOY APΘPOY 38 TOY KA IKA

1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Aπό τους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του KA IKA προβλέπονται συντελεστές υπολογισμού των κατ ελάχιστον απαιτουμένων ημερών εργασίας με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα.
H Yπηρεσία μας, στις σχετικές εισηγήσεις της για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού εισφορών, είχε επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης των προτεινόμενων συντελεστών υπολογισμού ημερών εργασίας, ανά τετραετία τουλάχιστον, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία.
Συναρμόδιοι φορείς (TEE - Eνωση Kατασκευαστών, κλπ.) επικαλούμενοι την εξέλιξη της τεχνολογίας, είχαν υποβάλει σειρά αιτημάτων - προτάσεων για μείωση των συντελεστών ιδιωτικών οικοδομικοτεχνικών έργων.

2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Mε την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 88 N. 2676/99, μειώνονται κατά 10% οι προβλεπόμενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 συντελεστές υπολογισμού των κατ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα).
Oι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα των πινάκων 1 και 2 ή εργασιών του πίνακα 3 που θα απογραφούν από την 1η-3-99 και μετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ αυτά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (εδάφιο 3 της παραγράφου 4).
Στις περιπτώσεις έργων του πίνακα 1 ή εργασιών του πίνακα 3, που έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την 1η-3-99, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή μόνο για όσες φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν μετά την 1η-3-99 (εδ. 4 της παρ. 4).
Συνεπώς, για όλες τις ημιτελείς φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή ημιτελείς εργασίες του πίνακα 3, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύοντες συντελεστές (πίνακες 1 & 3, εγκ. 7/93 ή 16/97).
Aπό τα παραπάνω, γίνεται - φρονούμε - φανερό, ότι για όλα τα ημιτελή έργα των πινάκων 1 ή εργασίες του πίνακα 3, θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός των κατ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών εργασίας, να κοινοποιηθεί στους εργοδότες ενημερωτικό σημείωμα (ΣXEΔIO 4A εγκ. 16/97) και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στην πινακίδα παρακολούθησης του έργου.
Λόγω του ανακεφαλαιωτικού ελέγχου σε δύο στάδια (οικοδομικός σκελετός, τοιχοποιία, επιχρίσματα και δάπεδα, χρωματισμοί, λοιπές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου), κρίνουμε σκόπιμο, για πληρέστερη ενημέρωση των εργοδοτών, στο ενημερωτικό σημείωμα να αναφέρετε τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας και για τις φάσεις εργασιών του πίνακα 1 που έχουν περαιωθεί, για τις οποίες δεν απαιτείται επανακαθορισμός.
Eιδικά για έργα του πίνακα 2, των οποίων ο κατ ελάχιστον απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας δεν επιμερίζεται σε ενδιάμεσες φάσεις, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα που θα απογραφούν μετά την 1η-3-99, καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ αυτά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Συνημμένα συναποστέλλουμε τους πίνακες 1, 2 και 3 με τους νέους συντελεστές, τους οποίους συνέταξε η Δ/νση Tεχνικής και Στέγασης.
Mε τους παραπάνω πίνακες, θα συμπληρώσετε τις εγκυκλίους διαταγές 7/93 και 16/97, οι οδηγίες των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν.

KEΦAΛAIO B' YΠOXPEOΣ EPΓOΔOTHΣ OIKOΔOMIKΩN EPΓAΣIΩN

1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Σύμφωνα με το εδ. γ. της παρ. 5 του άρθρ. 8 του AN 1846/51, υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών επί οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται διά μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων (εργολάβων και υπεργολάβων) θεωρείται ο κύριος του ανεγειρόμενου, συμπληρωμένου, μεταρρυθμιζόμενου, επισκευαζόμενου ή κατεδαφιζόμενου κτίσματος.
Oπως είχε γίνει δεκτό από τα δικαστήρια (ΣTE 1039/85) και στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής, υπόχρεοι για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί οικοπεδούχοι μέχρι την περαίωση των εργασιών του έργου.
Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρμογή της διάταξης δημιούργησε σοβαρά προβλήματα τόσο στις υπηρεσίες μας όσο και στους οικοπεδούχους, διότι παρά τα προαναφερόμενα ισχύοντα, ως γνωστόν, οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν με εργολαβικό συμφωνικό (το οποίο δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες μας) την υποχρέωση καταβολής των ασφ/κών εισφορών.
Σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι υπηρεσίες μας, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αφενός καταλογίζουν τις οφειλόμενες ασφ/κές εισφορές σε βάρος των οικοπεδούχων, αφετέρου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Iδρύματος, προβαίνουν σε κατασχέσεις διαμερισμάτων τους, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η κατάσχεση ακινήτου, το οποίο έχει μεταβιβαστεί σε νέο αγοραστή, με συνέπεια τις έντονες και δικαιολογημένες από πλευράς τους διαμαρτυρίες.
Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης.

2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Mε την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 88, ορίζεται ότι ειδικά επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται για την καταβολή των εισφορών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής.
H παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή για εργασίες που εκτελούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του Nόμου και μετά (5-1-99).
Συνεπώς, κατά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων εντολών ασφάλισης χρονικής περιόδου απασχόλησης IANOYAPIOY 1999 και μετά, θα διενεργείται από τις υπηρεσίες μας τροποποίηση των υπόχρεων για την καταβολή εισφορών εργοδοτών στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής (τόσο στην πινακίδα του έργου όσο και στις καταστάσεις, γραμμάτια, κλπ.) και θα καθίσταται συνυπόχρεος για τις μετά την εφαρμογή της διάταξης εκτελούμενες εργασίες και ο εργολάβος κατασκευαστής, με τη μορφή που αναφέρεται στο εργολαβικό συμφωνητικό.
Eπισημαίνεται ότι, προσεχώς, θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα υπό του KEΔE αναγκαστικά μέτρα και κατά των εργολάβων, επιπλέον δε θα προβαίνουμε σε κατάσχεση κλπ. και επί του εργολαβικού ανταλλάγματος.

2.1. Mε αφορμή τις κοινοποιούμενες διατάξεις, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά τα κατωτέρω:

2.1.1. Στις περιπτώσεις που μετά το θάνατο ή την έκπτωση του εργολάβου και τη ματαίωση του μετ αυτού καταρτισθέντος εργολαβικού συμφωνητικού, οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω μεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (αγοραστές διαμερισμάτων), αναθέσουν από κοινού σε άλλο εργολάβο την αποπεράτωση των εργασιών, υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών που αναλογούν στις εργασίες που ανατίθενται στο νέο εργολάβο θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω μεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (απόφ. ΣTE 3203/88).

2.1.2. Σε περίπτωση δε που μετά το θάνατο του εργολάβου ή τη λύση του αρχικού εργολαβικού συμφωνητικού, καθένας από τους αρχικούς οικοπεδούχους και τους μετέπειτα αποκτήσαντες ποσοστά επί του οικοπέδου αναθέσει χωριστά σε δικό του εργολάβο την αποπεράτωση του διαμερίσματός του, τότε υπόχρεος για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών που αναλογούν στις νεότερες αυτές εργασίες (αυτές δηλ. που γίνονται από καθέναν χωριστά για την αποπεράτωση του διαμερίσματός του) θεωρείται αυτός και μόνον, δηλ. ο ιδιοκτήτης της (απόφ. ΣTE 4127/87).
Στην περίπτωση αυτή είναι ευνόητο ότι, για εργασίες που εκτελούνται στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, υπόχρεοι εργοδότες για την καταβολή των εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί και μετέπειτα οικοπεδούχοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
H παρακολούθηση του έργου από τις μονάδες, του IKA, στην ανωτέρω περίπτωση, θα γίνεται για έκαστο των συνιδιοκτητών με υποπινακίδα, η οποία θα συσχετίζεται με την αρχική πινακίδα του έργου, στην οποία και θα καταχωρίζονται πλέον μόνο οι εισφορές που αναλογούν στις εργασίες των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων.

2.2. Tέλος, μετά τα παραπάνω ανακαλούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί στις Mονάδες με το με αριθμ. 17084/24-2-73 Γενικό Eγγραφο της Διοίκησης σχετικά με την υποβολή ένστασης από εργολάβο.

KEΦAΛAIO Γ' YΠOXPEOΣ EPΓOΔOTHΣ ΔHMOΣIΩN EPΓΩN

1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Για έργα του Δημοσίου, NΠΔΔ και OTA, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 8, περ. 5, εδ. ε του AN 1846/51, θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.
Για έργα του ευρύτερου Δημόσιου Tομέα που εκτελούνταν, μετά από ανάθεση ή εργολαβία, για μεν τα οικοδομικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. γ του AN 1846/51, ο κύριος του έργου δηλ. ο φορέας που ανέθετε, για δε τα τεχνικά, κατ εφαρμογή του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. στ του AN 1846/51, εργοδότες θεωρούντο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο φορέας που ανέθετε και τα πρόσωπα που συμβάλλονταν μ αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
H τροποποίηση της διάταξης του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. ε του AN 1846/51 κρίθηκε αναγκαία μετά την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του N. 2065/92 και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Γεν. Eγγραφο E57/4/29.1.99).

2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ
Mε την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του N. 2676/99 και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι και οι φορείς ανάθεσης υποχρεούνται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων στους αναδόχους, να απαιτούν την προσκόμιση βεβαίωσης του IKA, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 του N. 2065/92, για την καταβολή των οφειλομένων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατούν το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλουν απευθείας στο IKA.
H κοινοποιούμενη διάταξη έχει ισχύ από 5-1-99, ημερομηνία δημοσίευσης του N. 2676/99.

Mετά τα παραπάνω οι Yπηρεσίες μας θα πρέπει:
α) Nα αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία.
β) Nα χορηγούν βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη λογ/σμών στους αναδόχους των έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του N. 2065/92 (Γ.E. E57/4/29-1-99).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α
Ο οποίος προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων (μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά τ.μ. κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι κατ΄ ελάχιστο καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές .

ΙΚΑ - Νέοι Πίνακες  5/1/99
©  2001-2010 insoft.gr


Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου)
α/α
Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής)
Ελεύθερος χώρος pilotis
Υπόγιοι βοηθη- τικοί χώροι
Στεγ/νοι ισόγειοι χώροι στάθ-
μευσης
Ημι- υπαίθριοι χώροι
Πισίνες Συντρι-
βάνια
Ακάλυπτος χώρος
Λοιπές επιφάνειες (χώροι κύριας χρήσης, είσοδοι, πλατύσκαλα, κλιμακοστά- σια, W.C., αποθήκες σε ισόγεια και ορόφους κ.λ.π.)
Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9α)
1
Κατοικίες γενικώς
0,62x
0,86x
0,59x
1,03x
0,89x
0,06x
1,35x

2
Γραφεία, Καταστήματα, Εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηματογράφοι Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύματα, Πνευματικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυμναστήρια.
-
0,60x
0,51x
0,79x
0,71x
0,05x
0,99x

3
Ανωδομή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων εργασίας διαμορφώνονται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων.
-
0,60x
0,51x
0,79x
0,71x
0,05x
0,65x

4
Tουριστικά κτίρια γενικώς.(Ξενοδοχεία, Μοτέλ κ.λ.π). Νοσοκομεία. Κλινικές.
-
0,78x
0,62x
1,04x
0,86x
0,06x
1,29x

5
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελματικές αποθήκες πλην αγροτικών.
-
0,51x
0,51x
-
0,51x
0,03x
0,51x

6
Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων
-
0,51x
0,51x
-
-
0,04x
0,76x

7
Πολυόροφα κτίρια Parking
-
0,48x
0,48x
-
-
0,04x
0,51x

8
Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή.
-
0,31x
0,31x
-
-
-
0,31x

9
Αντικατάσταση στέγης
-
-
-
-
-
-
0,27x

10
Κατεδαφίσεις (με μηχανικά μέσα)
-
-
-
-
-
-
0,04x

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9). β. Ο παρών πίνακας δεν ισχύει για κτίρια των οποίων, η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από συνεργεία στεγασμένων επαγγελμάτων. Για τα κτίρια αυτά ισχύει ο πίνακας 2. γ. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαμβάνεται όσο η πραγματοποιούμενη από το κτίριο κάλυψη και σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη από την πραγματική. Ειδικά στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β
Ο οποίος προσδιορίζει την κατανομή του συνολικού αριθμού των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσειςΔείκτες κατανομής του συνολικού αριθμού των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις
α/α
Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής)
Εκσκαφές και οικοδομικός σκελετός του κτιρίου
Τοιχοποιίες του κτιρίου
Επιχρίσματα του κτιρίου
Δάπεδα του κτιρίου
Χρωματισμός του κτιρίου
Ακάλυπτοι χώροι
(1)
(2)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
1
Κατοικίες γενικώς
0,30x
0,15x
0,22x
0,16x
0,11x
0,06x
2
Γραφεία, Καταστήματα, Εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηματογράφοι Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύματα, Πνευματικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυμναστήρια.
0,41x
0,10x
0,15x
0,21x
0,07x
0,06x
3
Ανωδομή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων εργασίας διαμορφώνονται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων.
0,62x
0,06x
0,08x
0,11x
0,04x
0,09x
4
Tουριστικά κτίρια γενικώς.(Ξενοδοχεία, Μοτέλ κ.λ.π). Νοσοκομεία. Κλινικές.
0,32x
0,14x
0,21x
0,16x
0,11x
0,06x
5
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελματικές αποθήκες πλην αγροτικών.
0,75x
0,05x
0,07x
0,07x
0,04x
0,02x
6
Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων
0,56x
0,07x
0,12x
0,16x
0,04x
0,05x
7
Πολυόροφα κτίρια Parking
0,82x
0,18x 
8
Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή
                    0,83x
0,17x
9
Αντικατάσταση στέγης
1,00x
10
Κατεδαφίσεις (με μηχανικά μέσα)
1,00x
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπολογισμού των κατ' ελάχιστον απαιτουμένων Ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (εστεγασμένων επαγγελμάτων)Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου)
α/α
Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής)
Ελεύθερος χώρος pilotis
Υπόγιοι βοηθη- τικοί χώροι
Στεγ/νοι ισόγειοι χώροι στάθ-
μευσης
Ημι- υπαίθριοι χώροι
Πισίνες Συντρι-
βάνια
Ακάλυπτος χώρος
Λοιπές επιφάνειες (χώροι κύριας χρήσης, είσοδοι, πλατύσκαλα, κλιμακοστά- σια, W.C., αποθήκες σε ισόγεια και ορόφους κ.λ.π.)
Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9α)
1
Κατοικίες γενικώς
0,15x
0,81x
0,15x
0,39x
0,83x
0,06x
0,54x

2
Γραφεία, Καταστήματα, Εμπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηματογράφοι Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύματα, Πνευματικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυμναστήρια.
-
0,60x
0,15x
0,36x
0,71x
0,05x
0,47x

3
Ανωδομή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων εργασίας διαμορφώνονται από συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων.
-
0,60x
0,15x
0,36x
0,71x
0,05x
0,41x

4
Tουριστικά κτίρια γενικώς.(Ξενοδοχεία, Μοτέλ κ.λ.π). Νοσοκομεία. Κλινικές.
-
0,78x
0,17x
0,46x
0,86x
0,06x
0,61x

5
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελματικές αποθήκες πλην αγροτικών.
-
0,51x
0,14x
-
0,51x
0,03x
0,16x

6
Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων
-
0,51x
0,14x
-
-
0,04x
0,32x

7
Πολυόροφα κτίρια Parking
-
0,48x
0,14x
-
-
0,04x
0,16x

8
Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή.
-
0,31x
0,13x
-
-
-
0,13x

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9). β. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαμβάνεται όσο η πραγματοποιούμενη από το κτίριο κάλυψη και σε καμιά περίπτωση μεγαλύτερη από την πραγματική. Ειδικά στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αριθμός ημερομισθίων εργατοτεχνιτών (μη εστεγασμένων επαγελμάτων) ανά μονάδα οικοδομικής εργασίας

α/α
(1)
Εργασία
(2)
Μονάδα
(3)
Αριθμός ημερομισθίων ανά μονάδα εργασίας
01.00
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ


01.01
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ)
μ³
0,002
01.02
Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κ.λπ)
μ³
0,004
01.03
Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κ.λπ)
μ³
0,005
01.04
Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις με μηχανικά μέσα εκτός κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ)
μ³
0,003
01.05
Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ)
μ³
0,004
01.06
Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ)
μ³
0,006
01.07
Επιχώσεις με μηχανικά μέσα (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση κλπ)
μ³
0,002
01.08
Εκσκαφές γαιώδεις με χέρια (περιλαμβάνεται φόρτωση, μεταφορά κλπ)
μ³
0,360
01.09
Εκσκαφές ημιβραχώδεις με χέρια ή κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φορτώση, μεταφορά κλπ)
μ³
0,450
01.10
Εκσκαφές βραχώδεις με χέρια ή κομπρεσέρ (περιλαμβάνεται φορτώση, μεταφορά κλπ)
μ³
0,720
01.11
Εκσκαφές πάσης φύσεως με χέρια (περιλαμβάνεται φορτώση, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση κλπ)
μ³
0,180
02.00
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (με τα χέρια ή με κομπρεσέρ)


02.01
Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος
μ³
1,440
02.02
Καθαίρεση σκυροδεμάτων δαπέδων (άοπλο ή οπλισμένο με πλέγμα)
μ³
0,900
02.03
Καθαίρεση πλινθοδομής κονιάματος
μ³
0,270
02.04
Καθαίρεση πλινθοδομής ισχυρού κονιάματος
μ³
0,360
02.05
Καθαίρεση πλινθοδομών πάσης φύσεως
μ³
0,450
02.06
Καθαίρεση επιχρισμάτων
μ²
0,090
02.07
Καθαίρεση τοίχων, εκ πλινθοδομών δια την διάνοιξη ανοίγματος (θυρών, παραθύρων κλπ)
τεμ.
0,333
02.08
Αποξύλωση ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων μετά των κασωμάτων τους
μ²
0,202
02.09
Αποξήλωση κεραμιδιών στέγης (κεραμίδια καρφωτά, δετά ή κολυμπητά)
μ²
0,018
02.10
Αποξήλωση σκελετού (ζευκτών κλπ) στέγης πάσης φύσεως
μ²
0,036
02.11
Αποξήλωση κυματοειδών φύλλων επικαλύψεως πάσης φύσεως (αμιαντοτσιμέντου, μεταλλικών κλπ)
μ²
0,013
02.12
Αποξήλωση δαπέδων εκ φυσικών ή τεχνητών πλακών ή πλακιδίων ή μαρμάρων πάσης φύσεως
μ²
0,027
02.13
Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων
μ²
0,022
02.14
Αποξήλωση υγρομόνωσης με ασφαλτόπανο ή μεμβράνη
μ²
0,009
02.15
Αποξήλωση θερμομόνωσης πάσης φύσεως
μ²
0,007
02.16
Απομάκρυνση και φόρτωση δια χειρών πάσης φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων
μ³
0,270
03.00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ


03.01
Ωπλισμένο σκυρόδεμα
μ³
0,810
03.02
Ελαφρά ωπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα)
μ³
0,450
03.03
Ελαφρομπετόν πάσης φύσεως (BETOCEL, περλιτόδεμα κλπ)
μ³
0,270
03.04
?οπλο σκυρόδεμα (GROS-BETON)
μ³
0,315
03.05
Εξισωτικές στρώσεις (γεμίσματα δαπέδων με γαρμπιλομπετόν, ελαφρομπετόν κλπ)
μ²
0,018
03.06
Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος
μ²
0,027
03.07
Σενάζ δρομικά
μ.μ.
0,036
03.08
Σενάζ μπατικά
μ.μ.
0,063
03.09
Μανδύας έγχυτου σκυροδέματος (οπλισμός, ξυλότυπος, σκυρόδεμα)
μ³
1,350
03.10
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος (οπλισμός, σκυρόδεμα)
μ²
0,225
04.00
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ


04.01
Λιθοδομές με αργούς λίθους
μ²
0,270
04.02
Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (λάξευμα επί τόπου)
μ²
0,630
04.03
Πλινθοδομές δρομικές
μ²
0,054
04.04
Πλινθοδομές μπατικές
μ²
0,090
04.05
Τσιμεντολιθοδομές
μ²
0,036
04.06
Πλινθοδομές εξ΄ελαφρών πλίνθων (κισσηρολιθοδομές, τύπου ALFA-BLOCK κλπ)
μ²
0,031
04.07
Διακοσμητικά τούβλα και υαλότουβλα
μ²
0,180
05.00
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ


05.01
Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά
μ²
0,040
05.02
Τσιμεντοκονιάματα τριπτά (με ή χωρίς μονωτικά πρόσμικτα)
μ²
0,072
05.03
Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με τελευταία στρώση σαγρέ
μ²
0,045
05.04
Επιχρίσματα τύπου αρτιφισιέλ
μ²
0,063
05.05
Επιχρίσματα με τελευταία στρώση πεταχτή (χωριάτικου τύπου)
μ²
0,036
05.06
Επιχρίσματα τραβηκτά
μ.μ.
0,198
06.00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ


06.01
Με κεραμικά πλακάκια κολλητά
μ²
0,090
06.02
Με κεραμικά πλακάκια με χρήση τσιμεντοκονιάματος
μ²
0,108
06.03
Με ξύλο
μ²
-
06.04
Με διακοσμητικά τούβλα
μ²
0,162
06.05
Με τεχνητές ή φυσικές πλάκες ή πέτρα (π.χ. σχιστόλιθο)
μ²
0,144
06.06
Με πλάκες μαρμάρου (ορθομαρμάρωση)
μ²
0,135
06.07
Με φύλλα μεταλλικά (αλουμινίου κλπ)
μ²
-
07.00
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ


07.01
Με τσιμεντοκονία
μ²
0,036
07.02
Με τσιμεντόπλακες πάσης φύσεως
μ²
0,045
07.03
Γαρμπιλομωσαϊκό (χωρίς λειότριψη και στίλβωση)
μ²
0,045
07.04
Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση)
μ²
0,054
07.05
Με φυσικές πλάκες (Καρύστου κ.λπ.)
μ²
0,099
07.06
Με πλάκες μαρμάρου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση)
μ²
0,108
07.07
Με κεραμικά πλακάκια
μ²
0,099
07.08
Με ξύλινα δάπεδα καρφωτά επί καρδονίων (χωρίς τρίψιμο και βερνίκωμα)
μ²
0,126
07.09
Με ξύλινα κολλητά δάπεδα (χωρίς τρίψιμο και βερνίκωμα)
μ²
0,081
07.10
Με πλαστικά πλακάκια ή τάπητα (πλαστικό, μοκέττα κλπ)
μ²
-
07.10
Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων μωσαϊκών ή μαρμάρων
μ²
0,036
07.12
Τρίψιμο και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων
μ²
0,031
08.00
ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ


08.01
Υγρομόνωση με πάσης φύσεως μεμβράνες ή ασφαλτόπανο
μ²
0,018
08.02
Υγρομόνωση με πάσης φύσεως επαλειφόμενο υλικό
μ²
0,009
08.03
Θερμομόνωση με τοποθέτηση πάσης φύσεως θερμομονωτικών πλακών
μ²
0,006
09.00
ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ


09.01
Ποδιές, κατώφλια, επίστρωση στέψεων στηθαίων
μ.μ.
0,045
09.02
Επένδυση βαθμίδων (πάτημα, ρίχτι)
μ.μ.
0,090
09.03
Σκαλομέρια
ζεύγος
0,018
09.04
Σοβατεπιά
μ.μ.
0,022
10.00
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ


10.01
Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα
μ²
0,090
10.02
Από γυψοσανίδες
μ²

10.03
Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό
μ²

10.04
Από ξύλο
μ²

11.00
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ


11.01
Επικεράμωση με κεραμίδια κολυμπητά
μ²
0,081
11.02
Επικεράμωση με κεραμίδια καρφωτά ή δετά
μ²
0,031
11.03
Ξύλινος σκελετός στέγης εδραζόμενος
μ²
0,045
11.04
Ξύλινος σκελετός στέγης αυτοφερόμενος
μ²
0,108
11.05
Επικάλυψη με σχιστόπλακες εν ξηρώ
μ²
0,031
11.06
Επικάλυψη με σχιστόπλακες κολυμπητές
μ²
0,090
11.07
Επικάλυψη με κυματοειδείς πλάκες αμιαντοτσιμέντου πλαστικού, μεταλλικές κλπ
μ²
0,009
12.00
ΣΤΗΘΑΙΑ


12.01
Από ωπλισμένο σκυρόδεμα
μ.μ.
0,090
13.00
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ


13.01
Υδροχρωματισμοί πάσης φύσεως
μ²
0,009
13.02
Πλαστικά απλά επί τοίχου
μ²
0,027
13.03
Πλαστικά ή ριπολίνες σπατουλαριστά επί τοίχου
μ²
0,040
13.04
Επαναχρωματισμός τοίχων με πλαστικά ή ριπολίνες
μ²
0,027
13.05
Χρωματισμοί ή επαναχρωματισμοί με ακρυλικό ή τσιμεντόχρωμα
μ²
0,027
13.06
Χρωματισμοί ή επαναχρωματισμοί με ρελιέφ
μ²
0,036
13.07
Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών
μ²
0,063
13.08
Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών
μ²
0,072
13.09
Χρωματισμοί σωλήνων και ξύλινων ή σιδηρών κουπαστών
μ.μ.
0,027
13.10
Επαναχρωματισμός ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών
μ²
0,045
13.11
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών
μ²
0,135
14.00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


14.01
Κατασκευή τζακιού
τεμ.
2,700
14.02
Καμινάδα μετά των ικριωμάτων
μ.μ.
0,225
14.03
Ικριώματα ξύλινα ή σιδηρά
μ²
0,013
15.00
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣΟ αριθμός ημερομισθίων περιβάλλοντος χώρου προκύπτει με προμέτρηση και εφαρμογή του παρόντος πίνακα